Gm版本库

 找回密码
 立即注册

热血盛大天龙到神蛇DB - 传奇私服脚本

查看: 771|回复: 0

热血盛大天龙到神蛇DB

[复制链接]
发表于 2018-9-1 10:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
835,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
836,金牛战斧,5,117,80,0,0,0,1409,32000,0,0,0,0,6,52,0,0,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
837,金牛魔杖,6,116,26,0,0,0,1786,10000,0,0,0,0,7,32,9,25,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
838,金牛道剑,5,100,44,0,0,0,1404,30000,0,0,0,0,8,37,0,0,8,24,0,50,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
839,金牛战甲(男),10,107,60,0,0,0,1590,500000,12,18,12,15,3,7,0,0,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
840,金牛战甲(女),11,107,60,0,0,0,1600,500000,12,18,12,15,3,7,0,0,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
841,金牛魔衣(男),10,108,20,0,0,0,1591,500000,12,18,12,15,0,0,4,9,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
842,金牛魔衣(女),11,108,20,0,0,0,1601,500000,12,18,12,15,0,0,4,9,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
843,金牛道袍(男),10,109,35,0,0,0,1593,500000,12,18,12,15,0,0,0,0,4,9,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
844,金牛道袍(女),11,109,35,0,0,0,1603,500000,12,18,12,15,0,0,0,0,4,9,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
845,金牛勋章,30,0,1,0,1,0,1686,50000,0,0,0,0,1,10,1,10,1,10,0,50,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
846,金牛战盔,15,0,1,0,3,0,1685,10000,3,4,3,4,1,6,0,0,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
847,金牛魔盔,15,0,1,0,3,0,1685,10000,3,4,3,4,0,0,1,6,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
848,金牛道盔,15,0,1,0,3,0,1685,10000,3,4,3,4,0,0,0,0,1,6,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
849,金牛腰带(战),54,0,1,0,3,0,1684,8000,5,6,4,5,1,6,0,0,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
850,金牛腰带(法),54,0,1,0,3,0,1684,8000,5,6,4,5,0,0,1,6,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
851,金牛腰带(道),54,0,1,0,3,0,1684,8000,5,6,4,5,0,0,0,0,1,6,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
852,金牛战靴,52,0,1,6,3,0,1683,10000,3,4,3,4,1,6,0,0,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
853,金牛魔靴,52,0,1,6,3,0,1683,10000,3,4,3,4,0,0,1,6,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
854,金牛道靴,52,0,1,6,3,0,1683,10000,3,4,3,4,0,0,0,0,1,6,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
855,金牛项链(战),19,0,1,0,6,0,1682,8000,0,0,0,2,2,6,0,0,0,0,0,50,50000,6,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
856,金牛项链(法),19,0,1,0,6,0,1682,6000,0,0,0,2,0,0,2,6,0,0,0,50,50000,6,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
857,金牛项链(道),19,0,1,0,6,0,1682,7000,0,0,0,2,0,0,0,0,2,6,0,50,50000,6,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
858,金牛护腕(战),26,0,1,0,2,0,1681,8000,0,2,0,0,1,8,0,0,0,0,0,50,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
859,金牛护腕(法),26,0,1,0,2,0,1681,8000,0,2,0,2,0,0,1,8,0,0,0,50,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
860,金牛护腕(道),24,0,1,0,2,0,1681,8000,0,0,0,2,0,0,0,0,2,8,0,50,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
861,金牛战戒,22,0,2,0,2,0,1680,8000,0,0,0,2,0,12,0,0,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
862,金牛魔戒,22,0,1,0,2,0,1680,8000,0,0,0,2,0,0,2,11,0,0,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
863,金牛道戒,22,0,1,0,2,0,1680,8000,0,0,0,2,0,0,0,0,0,12,0,50,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
864,金牛勋章(战),30,0,0,0,1,0,1686,50000,0,0,0,0,3,9,0,0,0,0,0,45,0,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
865,金牛勋章(法),30,0,0,0,1,0,1686,50000,0,0,0,0,0,0,3,9,0,0,0,45,0,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
866,金牛勋章(道),30,0,0,0,1,0,1686,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,3,9,0,45,0,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
867,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
868,天龙圣剑,5,37,50,0,0,0,828,60000,0,2,0,0,8,60,0,0,0,0,0,50,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
869,天龙魔剑,5,37,25,0,0,0,828,60000,0,0,0,0,7,29,8,28,0,0,0,50,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
870,天龙道剑,5,37,38,0,0,0,828,60000,0,0,0,0,8,35,0,0,9,27,0,50,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
871,天龙圣衣(男),10,10,80,4,0,0,595,60000,18,25,15,20,5,10,0,0,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
872,天龙圣衣(女),11,10,80,3,0,0,605,60000,18,25,15,20,5,10,0,0,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
873,天龙魔衣(男),10,10,20,4,0,0,595,60000,18,25,15,20,0,0,5,12,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
874,天龙魔衣(女),11,10,20,3,0,0,605,60000,18,25,15,20,0,0,5,12,0,0,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
875,天龙道衣(男),10,10,25,4,0,0,595,60000,18,25,15,20,0,0,0,0,5,12,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
876,天龙道衣(女),11,10,25,3,0,0,605,60000,18,25,15,20,0,0,0,0,5,12,0,60,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
877,天龙战盔,15,0,1,0,0,0,827,10000,6,8,6,8,2,9,0,0,0,0,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
878,天龙法冠,15,0,1,0,0,0,827,10000,6,8,6,8,0,0,2,9,0,0,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
879,天龙道盔,15,0,1,0,0,0,827,10000,6,8,6,8,0,0,0,0,2,9,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
880,天龙项链(战),19,0,3,0,0,0,823,7000,0,0,0,2,3,9,0,0,0,0,0,60,50000,6,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
881,天龙项链(法),19,0,1,0,0,0,823,7000,0,0,0,2,0,0,3,9,0,0,0,60,50000,6,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
882,天龙项链(道),19,0,2,0,0,0,823,7000,0,0,0,2,0,0,0,0,3,9,0,60,50000,6,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
883,天龙护腕(战),26,0,2,0,0,0,826,8000,0,2,0,2,0,12,0,0,0,0,0,60,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
884,天龙护腕(法),26,0,1,0,0,0,826,8000,0,2,0,2,0,0,0,12,0,0,0,60,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
885,天龙护腕(道),26,0,1,0,0,0,826,8000,0,2,0,2,0,0,0,0,0,12,0,60,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
886,天龙战戒,22,0,2,0,0,0,824,7000,0,2,0,0,0,18,0,0,0,0,0,60,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
887,天龙魔戒,22,0,1,0,0,0,824,7000,0,2,0,0,0,0,0,18,0,0,0,60,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
888,天龙道戒,22,0,1,0,0,0,824,7000,0,2,0,0,0,0,0,0,0,18,0,60,50000,3,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
889,天龙腰带(战),54,0,1,0,0,0,825,6000,6,8,6,8,2,9,0,0,0,0,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
890,天龙腰带(法),54,0,1,0,0,0,825,6000,6,8,6,8,0,0,2,9,0,0,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
891,天龙腰带(道),54,0,1,0,0,0,825,6000,6,8,6,8,0,0,0,0,2,9,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
892,天龙战靴,52,0,1,0,0,0,821,8000,6,8,6,8,2,9,0,0,0,0,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
893,天龙魔靴,52,0,1,0,0,0,821,8000,6,8,6,8,0,0,2,9,0,0,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
894,天龙道靴,52,0,1,0,0,0,821,8000,6,8,6,8,0,0,0,0,2,9,0,60,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
895,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
896,荣耀战盔,15,0,1,0,0,0,1843,10000,6,6,5,5,2,11,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
897,荣耀魔盔,15,0,1,0,0,0,1863,8000,6,6,5,5,0,0,2,11,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
898,荣耀道盔,15,0,1,0,0,0,1853,8000,6,6,5,5,0,0,0,0,2,11,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
899,荣耀项链(战),19,0,1,0,0,0,1842,8000,0,0,0,2,2,11,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
900,荣耀项链(法),19,0,1,0,0,0,1862,7000,0,0,0,2,0,0,2,11,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
901,荣耀项链(道),19,0,1,0,0,0,1852,6000,0,0,0,2,0,0,0,0,2,11,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
902,荣耀护腕(战),26,0,2,0,0,0,1841,8000,0,3,0,0,2,13,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
903,荣耀护腕(法),26,0,1,0,0,0,1861,7000,0,3,0,3,0,0,2,13,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
904,荣耀护腕(道),24,0,1,0,0,0,1851,6000,0,0,0,2,0,0,0,0,4,13,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
905,荣耀战戒,22,0,1,0,0,0,1840,8000,0,0,0,3,1,17,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
906,荣耀魔戒,22,0,1,0,0,0,1860,8000,0,0,0,3,0,0,3,16,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
907,荣耀道戒,22,0,1,0,0,0,1850,8000,0,0,0,3,0,0,0,0,1,16,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
908,荣耀腰带(战),54,0,1,0,0,0,1845,8000,6,6,5,5,2,11,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
909,荣耀腰带(法),54,0,1,0,0,0,1865,8000,6,6,5,5,0,0,2,11,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
910,荣耀腰带(道),54,0,1,0,0,0,1855,8000,6,6,5,5,0,0,0,0,2,11,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
911,荣耀战靴,52,0,1,6,0,0,1844,8000,6,6,5,5,2,11,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
912,荣耀魔靴,52,0,1,6,0,0,1864,8000,6,6,5,5,0,0,2,11,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
913,荣耀道靴,52,0,1,6,0,0,1854,8000,6,6,5,5,0,0,0,0,2,11,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
914,1级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
915,1级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
916,1级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
917,2级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
918,3级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
919,4级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
920,5级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,2,3,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
921,6级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,3,3,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
922,7级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,3,4,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
923,8级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,4,4,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
924,9级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,4,5,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
925,10级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,5,5,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
926,11级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,5,6,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
927,12级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,6,6,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
928,13级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,6,7,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
929,14级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,7,7,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
930,15级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,7,8,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
931,16级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,8,8,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
932,17级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,9,10,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
933,18级荣耀战勋,30,0,0,0,1,0,1846,50000,0,0,0,0,10,15,0,0,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
934,2级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
935,3级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
936,4级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
937,5级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,2,3,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
938,6级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,3,3,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
939,7级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,3,4,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
940,8级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,4,4,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
941,9级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,4,5,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
942,10级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,5,5,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
943,11级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,5,6,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
944,12级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,6,6,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
945,13级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,6,7,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
946,14级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,7,7,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
947,15级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,7,8,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
948,16级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,8,8,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
949,17级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,9,10,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
950,18级荣耀法勋,30,0,0,0,1,0,1866,50000,0,0,0,0,0,0,10,15,0,0,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
951,2级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
952,3级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
953,4级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
954,5级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
955,6级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
956,7级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
957,8级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
958,9级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,4,5,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
959,10级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
960,11级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,5,6,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
961,12级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,6,6,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
962,13级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,6,7,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
963,14级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,7,7,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
964,15级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,7,8,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
965,16级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
966,17级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,9,10,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
967,18级荣耀道勋,30,0,0,0,1,0,1856,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,10,15,0,55,500,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
968,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
969,倚天战甲(男),10,110,80,24,0,0,1900,60000,20,25,17,20,10,10,0,0,0,0,0,70,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
970,倚天战甲(女),11,110,80,25,0,0,1910,60000,20,25,17,20,10,10,0,0,0,0,0,70,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
971,倚天魔衣(男),10,110,25,24,0,0,1900,60000,20,25,17,20,0,0,12,12,0,0,0,70,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
972,倚天魔衣(女),11,110,25,25,0,0,1910,60000,20,25,17,20,0,0,12,12,0,0,0,70,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
973,倚天道袍(男),10,110,35,24,0,0,1900,60000,20,25,17,20,0,0,0,0,12,12,0,70,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
974,倚天道袍(女),11,110,35,25,0,0,1910,60000,20,25,17,20,0,0,0,0,12,12,0,70,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
975,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
976,虎威战盔,15,193,1,0,0,0,2133,10000,6,7,5,6,0,10,0,0,0,0,0,70,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
977,虎威法冠,15,193,1,0,0,0,2133,10000,6,7,5,6,0,0,0,10,0,0,0,70,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
978,虎威道盔,15,193,1,0,0,0,2133,10000,6,7,5,6,0,0,0,0,0,10,0,70,50000,4,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
979,虎威项链(战),19,193,3,0,0,0,2132,8000,0,0,0,2,4,9,0,0,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
980,虎威项链(法),19,193,1,0,0,0,2132,6000,0,0,0,2,0,0,4,9,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
981,虎威项链(道),19,193,1,0,0,0,2132,6000,0,0,0,2,0,0,0,0,4,9,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
982,虎威护腕(战),26,193,2,0,0,0,2130,8000,0,4,0,4,3,11,0,0,0,0,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
983,虎威护腕(法),26,193,1,0,0,0,2130,6000,0,4,0,4,0,0,3,11,0,0,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
984,虎威护腕(道),26,193,1,0,0,0,2130,7000,0,4,0,4,0,0,0,0,3,11,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
985,虎威战戒,22,193,2,0,0,0,2131,8000,0,0,0,4,2,15,0,0,0,0,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
986,虎威魔戒,22,193,1,0,0,0,2131,8000,0,0,0,4,0,0,2,14,0,0,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
987,虎威道戒,22,193,1,0,0,0,2131,8000,0,0,0,4,0,0,0,0,2,14,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
988,虎威腰带(战),54,193,1,0,0,0,2135,8000,6,7,5,6,0,10,0,0,0,0,0,70,50000,1,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
989,虎威腰带(法),54,193,1,0,0,0,2135,8000,6,7,5,6,0,0,0,10,0,0,0,70,50000,1,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
990,虎威腰带(道),54,193,1,0,0,0,2135,8000,6,7,5,6,0,0,0,0,0,10,0,70,50000,1,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
991,虎威战靴,52,193,1,0,0,0,2134,10000,6,7,5,6,0,10,0,0,0,0,0,70,50000,1,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
992,虎威魔靴,52,193,1,0,0,0,2134,10000,6,7,5,6,0,0,0,10,0,0,0,70,50000,1,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
993,虎威道靴,52,193,1,0,0,0,2134,10000,6,7,5,6,0,0,0,0,0,10,0,70,50000,1,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
994,虎威勋章(战),30,193,2,0,0,0,2136,10000,0,0,0,0,12,16,0,0,0,0,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
995,虎威勋章(法),30,193,2,0,0,0,2136,10000,0,0,0,0,0,0,12,16,0,0,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
996,虎威勋章(道),30,193,2,0,0,0,2136,10000,0,0,0,0,0,0,0,0,12,19,0,70,50000,2,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
997,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
998,必杀斗笠(法),16,3,1,0,10,0,2081,6000,3,3,3,3,0,0,1,4,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
999,必杀斗笠(战),16,3,1,0,10,0,2081,6000,3,3,3,3,1,4,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1000,必杀斗笠(道),16,3,1,0,10,0,2081,6000,3,3,3,3,0,0,0,0,1,4,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1001,必杀面巾(战),16,2,1,1,10,0,1714,8000,3,3,3,3,1,4,0,0,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1002,必杀面巾(法),16,2,1,1,10,0,1714,8000,3,3,3,3,0,0,1,4,0,0,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1003,必杀面巾(道),16,2,1,1,10,0,1714,8000,3,3,3,3,0,0,0,0,1,4,0,60,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1004,必杀战盔,15,0,1,0,0,0,2272,10000,6,6,5,5,2,8,0,0,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1005,必杀魔盔,15,0,1,0,0,0,2272,10000,6,6,5,5,0,0,2,8,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1006,必杀道盔,15,0,1,0,0,0,2272,10000,6,6,5,5,0,0,0,0,2,8,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1007,必杀腰带(战),54,0,1,0,0,0,2275,8000,6,6,5,5,2,8,0,0,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1008,必杀腰带(法),54,0,1,0,0,0,2275,8000,6,6,5,5,0,0,2,8,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1009,必杀腰带(道),54,0,1,0,0,0,2275,8000,6,6,5,5,0,0,0,0,2,8,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1010,必杀战靴,52,0,1,6,0,0,2274,10000,6,6,5,5,2,8,0,0,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1011,必杀魔靴,52,0,1,6,0,0,2274,10000,6,6,5,5,0,0,2,8,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1012,必杀道靴,52,0,1,6,0,0,2274,10000,6,6,5,5,0,0,0,0,2,8,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1013,必杀项链(战),19,0,3,0,0,0,2273,8000,0,0,0,2,3,8,0,0,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1014,必杀项链(法),19,0,1,0,0,0,2273,6000,0,0,0,2,0,0,3,8,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1015,必杀项链(道),19,0,2,0,0,0,2273,6000,0,0,0,2,0,0,0,0,3,8,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1016,必杀护腕(战),26,0,2,0,0,0,2271,8000,0,3,0,0,2,10,0,0,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1017,必杀护腕(法),26,0,1,0,0,0,2271,6000,0,3,0,3,0,0,2,10,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1018,必杀护腕(道),24,0,1,0,0,0,2271,7000,0,0,0,2,0,0,0,0,4,10,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1019,必杀战戒,22,0,2,0,0,0,2270,8000,0,0,0,3,1,14,0,0,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1020,必杀魔戒,22,0,1,0,0,0,2270,8000,0,0,0,3,0,0,3,13,0,0,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1021,必杀道戒,22,0,1,0,0,0,2270,8000,0,0,0,3,0,0,0,0,1,13,0,70,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1022,传奇神甲(女),11,57,80,31,0,0,2542,60000,9,28,9,28,14,16,15,18,15,18,0,150,50000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1023,-----,4,99,1,1,0,0,0,200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,50,5000,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1024,传奇战刃,5,120,99,199,0,0,2180,65000,0,2,0,0,12,80,0,0,0,0,0,120,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1025,传奇魔刃,5,120,99,199,0,0,2180,65000,0,2,0,0,12,30,12,38,0,0,0,120,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1026,传奇道刃,5,120,99,199,0,0,2180,65000,0,2,0,0,12,37,0,0,12,37,0,120,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1027,传奇神剑,5,155,80,200,0,0,2523,60000,7,2,0,0,30,72,31,35,32,34,0,150,85000,15,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1028,传奇之戒,22,188,1,0,0,0,2510,8000,0,2,0,0,15,22,15,22,15,22,0,150,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1029,传奇护腕,26,188,1,0,0,0,2511,8000,0,2,0,2,12,16,12,16,12,16,0,150,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1030,传奇之冠,15,188,1,6,0,0,2515,10000,0,9,2,8,9,15,9,15,9,15,0,150,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1031,传奇项链,19,188,1,0,0,0,2512,8000,0,0,0,4,10,14,10,14,10,14,0,150,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1032,传奇腰带,54,188,1,0,0,0,2514,8000,0,9,2,8,9,15,9,15,9,15,0,150,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1033,传奇之靴,52,188,1,6,0,0,2513,10000,0,9,2,8,9,15,9,15,9,15,0,150,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1034,传奇勋章,30,188,0,0,0,0,2516,50000,0,0,0,0,18,20,18,20,18,20,0,150,25000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1035,传奇面巾,16,2,1,1,0,0,2517,6000,3,3,3,3,6,9,6,9,6,9,0,150,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1036,传奇印(法),7,5,1,0,0,0,3900,50000,0,0,0,0,0,0,0,95,0,0,0,300,50000,80,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1037,传奇印(道),7,5,1,0,0,0,3900,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,95,0,300,50000,80,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1038,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1039,主宰神甲(男),10,154,25,28,0,0,2420,60000,20,26,15,22,10,14,10,16,10,16,0,80,50000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1040,主宰神甲(女),11,154,25,29,0,0,2421,60000,20,26,15,22,10,14,10,16,10,16,0,80,50000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1041,主宰神剑,5,153,65,0,0,0,2423,60000,7,0,0,0,10,70,10,33,12,32,0,80,85000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1042,主宰项链,19,0,1,0,6,0,2412,8000,0,0,0,2,5,13,5,13,5,13,0,80,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1043,主宰护腕,26,0,1,0,6,0,2411,8000,0,2,0,2,5,15,5,15,5,15,0,80,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1044,主宰之戒,22,0,1,0,6,0,2410,8000,0,2,0,0,5,21,5,21,5,21,0,80,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1045,主宰之冠,15,0,1,0,6,0,2415,10000,6,8,6,8,2,14,2,14,2,14,0,80,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1046,主宰腰带,54,0,1,0,6,0,2414,8000,6,8,6,8,2,14,2,14,2,14,0,80,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1047,主宰之靴,52,0,1,6,6,0,2413,10000,6,8,6,8,2,14,2,14,2,14,0,80,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1048,主宰斗笠,16,5,1,0,6,0,2422,6000,3,3,3,3,4,8,4,8,4,8,0,80,25000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1049,主宰面巾,16,2,1,1,6,0,1714,8000,3,3,3,3,4,8,4,8,4,8,0,80,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1050,主宰勋章,30,0,0,0,1,0,2416,50000,0,0,0,0,15,18,15,18,15,18,0,80,25000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1051,主宰印(法),7,5,1,0,0,0,2624,50000,0,0,0,0,0,0,0,75,0,0,0,300,50000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1052,主宰印(道),7,5,1,0,0,0,2624,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75,0,300,50000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1053,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1054,皓月战甲(男),10,160,1,30,0,0,2770,60000,12,30,12,30,17,24,0,0,0,0,0,200,50000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1055,皓月战甲(女),11,160,1,31,0,0,2771,60000,12,30,12,30,17,24,0,0,0,0,0,200,50000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1056,皓月神剑,5,158,60,199,0,0,2765,60000,7,9,0,0,32,93,0,0,0,0,0,200,85000,30,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1057,皓月战戒,22,188,1,0,0,0,2772,8000,0,2,0,2,19,30,0,0,0,0,0,200,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1058,皓月护腕(战),26,188,1,0,0,0,2773,8000,0,2,0,2,15,24,0,0,0,0,0,200,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1059,皓月战盔,15,188,1,6,0,0,2777,10000,0,9,2,9,11,23,0,0,0,0,0,200,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1060,皓月项链(战),19,188,1,0,0,0,2774,8000,0,0,0,2,14,22,0,0,0,0,0,200,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1061,皓月腰带(战),54,188,1,0,0,0,2776,8000,0,9,2,9,11,23,0,0,0,0,0,200,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1062,皓月战靴,52,188,1,6,0,0,2775,10000,0,9,2,9,11,23,0,0,0,0,0,200,50000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1063,皓月战勋,30,188,0,0,0,0,2779,50000,0,0,0,0,25,35,0,0,0,0,0,200,25000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1064,皓月面巾(战),16,2,1,1,0,0,2778,6000,4,4,4,4,8,17,0,0,0,0,0,200,20000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1065,皓月羽扇,5,159,40,199,0,0,2766,60000,7,9,0,0,30,55,0,0,32,43,0,200,85000,30,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1066,皓月魔杖,5,160,20,199,0,0,2767,60000,7,9,0,0,30,55,32,43,0,0,0,200,85000,30,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1067,皓月斗笠(战),16,6,2,0,0,0,2768,6000,4,4,4,4,8,17,0,0,0,0,0,200,25000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1068,皓月魔衣(女),11,60,1,31,0,0,2771,60000,12,30,12,30,0,0,15,20,0,0,0,200,10000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1069,皓月道袍(男),10,60,1,30,0,0,2770,60000,12,30,12,30,0,0,0,0,15,20,0,200,10000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1070,皓月道袍(女),11,60,1,31,0,0,2771,60000,12,30,12,30,0,0,0,0,15,20,0,200,10000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1071,皓月斗笠(法),16,6,1,2,0,0,2768,10000,4,4,4,4,0,0,7,15,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1072,皓月斗笠(道),16,6,1,2,0,0,2768,10000,4,4,4,4,0,0,0,0,7,15,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1073,皓月面巾(法),16,2,1,1,0,0,2778,10000,4,4,4,4,0,0,7,15,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1074,皓月面巾(道),16,2,1,1,0,0,2778,10000,4,4,4,4,0,0,0,0,7,15,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1075,皓月项链(法),19,0,1,0,0,0,2774,8000,0,0,0,0,0,0,13,20,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1076,皓月项链(道),19,0,1,0,0,0,2774,8000,0,0,0,0,0,0,0,0,13,20,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1077,皓月法冠,15,0,1,0,0,0,2777,10000,0,9,2,9,0,0,10,21,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1078,皓月道盔,15,0,1,0,0,0,2777,10000,0,9,2,9,0,0,0,0,10,21,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1079,皓月法勋,30,0,1,0,1,0,2779,50000,0,0,0,0,0,0,23,32,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1080,皓月道勋,30,0,1,0,1,0,2779,50000,0,0,0,0,0,0,0,0,23,32,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1081,皓月护腕(法),26,0,2,0,0,0,2773,8000,0,2,0,2,0,0,13,22,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1082,皓月护腕(道),26,0,2,0,0,0,2773,8000,0,2,0,2,0,0,0,0,13,22,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1083,皓月魔戒,22,0,2,0,0,0,2772,7000,0,2,0,2,0,0,18,28,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1084,皓月道戒,22,0,2,0,0,0,2772,7000,0,2,0,2,0,0,0,0,18,28,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1085,皓月腰带(法),54,0,1,0,0,0,2776,10000,0,9,2,9,0,0,10,21,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1086,皓月腰带(道),54,0,1,0,0,0,2776,10000,0,9,2,9,0,0,0,0,10,21,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1087,皓月魔靴,52,0,1,0,0,0,2775,10000,0,9,2,9,0,0,10,21,0,0,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1088,皓月道靴,52,0,1,0,0,0,2775,10000,0,9,2,9,0,0,0,0,10,21,0,200,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1089,皓月魔衣(男),10,60,1,30,0,0,2770,60000,12,30,12,30,0,0,15,20,0,0,45,200,10000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1090,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1091,热血战刃,5,162,1,0,0,0,3361,60000,7,9,0,12,800,1500,0,0,0,0,0,1,50000,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1092,热血魔杖,5,164,1,191,0,0,3362,22000,7,9,0,12,0,0,800,1500,0,0,0,1,50000,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1093,热血羽扇,5,163,1,191,0,0,3360,60000,7,9,0,12,0,0,0,0,800,1500,0,1,77000,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1094,热血圣甲(男),10,161,1,0,0,0,3363,60000,200,300,200,300,300,800,0,0,0,0,0,20,77000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1095,热血圣甲(女),11,161,1,0,0,0,3364,60000,200,300,200,300,300,800,0,0,0,0,0,1,77000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1096,热血魔衣(男),10,162,1,0,0,0,3368,60000,200,300,200,300,0,0,300,800,0,0,0,1,77000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1097,热血魔衣(女),11,162,1,0,0,0,3367,60000,200,300,200,300,0,0,300,800,0,0,0,1,77000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1098,热血道袍(男),10,163,1,0,0,0,3366,60000,200,300,200,300,0,0,0,0,300,800,0,1,77000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1099,热血道袍(女),11,163,1,0,0,0,3365,60000,200,300,200,300,0,0,0,0,300,800,0,1,77000,50,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1100,热血战盔,15,0,1,0,0,0,3354,8000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1101,热血腰带(战),54,0,1,0,0,0,3352,10000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1102,热血战靴,52,0,1,6,0,0,3355,10000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1103,热血面巾(战),16,2,1,1,0,0,3358,8000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1104,热血战勋,30,0,1,0,1,0,3357,50000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1105,热血战戒,22,196,2,2000,0,0,3353,7000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1106,热血护腕(战),26,0,2,0,0,0,3350,7000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,100000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1107,热血项链(战),26,194,2,4000,0,0,3351,7000,0,0,0,2,100,200,0,0,0,0,0,1,10000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1108,热血法冠,15,0,1,0,0,0,3354,8000,30,90,30,90,0,0,100,200,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1109,热血道盔,15,0,1,0,0,0,3354,8000,30,90,30,90,0,0,0,0,100,200,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1110,热血项链(法),19,0,1,0,0,0,3351,8000,0,0,0,2,0,0,100,200,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1111,热血项链(道),19,0,1,0,0,0,3351,8000,0,0,0,2,0,0,0,0,100,200,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1112,热血护腕(法),26,0,2,0,0,0,3350,8000,30,0,30,0,0,0,100,200,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1113,热血护腕(道),26,0,2,0,0,0,3350,8000,30,0,30,0,0,0,0,0,100,200,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1114,热血魔戒,22,0,2,0,0,0,3353,7000,30,90,30,90,0,0,100,200,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1115,热血道戒,22,0,2,0,0,0,3353,7000,30,90,30,90,0,0,0,0,100,200,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1116,热血腰带(法),54,0,1,0,0,0,3352,10000,30,90,30,90,0,0,100,200,0,0,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1117,热血腰带(道),54,0,1,0,0,0,3352,10000,30,90,30,90,0,0,0,0,100,200,0,1,77000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1118,热血面巾(法),16,2,1,1,0,0,3358,10000,30,90,30,90,0,0,100,200,0,0,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1119,热血面巾(道),16,2,1,1,0,0,3358,10000,30,90,30,90,0,0,0,0,100,200,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1120,热血斗笠(战),16,8,1,2,0,0,3356,10000,30,90,30,90,100,200,0,0,0,0,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1121,热血斗笠(法),16,8,1,2,0,0,3356,10000,30,90,30,90,0,0,100,200,0,0,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1122,热血斗笠(道),16,8,1,2,0,0,3356,10000,30,90,30,90,0,0,0,0,100,200,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1123,热血法勋,30,0,1,0,1,0,3357,50000,30,90,30,90,0,0,100,200,0,0,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1124,热血道勋,30,0,1,0,1,0,3357,50000,30,90,30,90,0,0,0,0,100,200,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1125,热血魔靴,52,0,1,6,0,0,3355,10000,30,90,30,90,0,0,100,200,0,0,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1126,热血道靴,52,0,1,6,0,0,3355,10000,30,90,30,90,0,0,0,0,100,200,0,1,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1127,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1128,神龙斗笠(战),16,9,1,2,0,0,3890,10000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1129,神龙斗笠(法),16,9,1,2,0,0,3890,10000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1130,神龙斗笠(道),16,9,1,2,0,0,3890,10000,40,110,40,110,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1131,神龙面巾(战),16,2,1,1,0,0,3893,10000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1132,神龙面巾(法),16,2,1,1,0,0,3893,10000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1133,神龙面巾(道),16,2,1,1,0,0,3893,10000,40,110,40,110,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1134,神龙项链(战),19,0,1,0,0,0,3896,8000,0,0,0,2,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1135,神龙项链(法),19,0,1,0,0,0,3896,8000,0,0,0,2,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1136,神龙项链(道),19,0,1,0,0,0,3896,8000,0,0,0,2,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1137,神龙战盔,15,0,1,0,0,0,3895,10000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1138,神龙法冠,15,0,1,0,0,0,3895,10000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1139,神龙道盔,15,0,1,0,0,0,3895,10000,40,110,40,110,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1140,神龙战勋,30,0,1,0,1,0,3891,50000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1141,神龙法勋,30,0,1,0,1,0,3891,50000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1142,神龙道勋,30,0,1,0,1,0,3891,50000,40,110,40,110,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1143,神龙护腕(战),26,0,2,0,0,0,3894,8000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1144,神龙护腕(法),26,0,2,0,0,0,3894,8000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1145,神龙护腕(道),26,0,2,0,0,0,3894,8000,40,110,40,0,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1146,神龙战戒,22,0,2,0,0,0,3892,8000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1147,神龙法戒,22,0,2,0,0,0,3892,8000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1148,神龙道戒,22,0,2,0,0,0,3892,8000,40,110,40,110,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1149,神龙腰带(战),54,0,1,0,0,0,3898,10000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1150,神龙腰带(法),54,0,1,0,0,0,3898,10000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1151,神龙腰带(道),54,0,1,0,0,0,3898,10000,40,110,40,110,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1152,神龙战靴,52,0,1,0,0,0,3897,10000,40,110,40,110,150,300,0,0,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1153,神龙法靴,52,0,1,0,0,0,3897,10000,40,110,40,110,0,0,150,300,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1154,神龙道靴,52,0,1,0,0,0,3897,10000,40,110,40,110,0,0,0,0,150,300,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1155,神龙战刃,5,168,80,0,0,0,3810,60000,7,9,0,14,1000,2200,0,0,0,0,0,300,62000,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1156,神龙魔杖,5,170,80,191,0,0,3812,60000,7,9,0,14,0,0,1000,2200,0,0,0,300,62000,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1157,神龙羽扇,6,169,80,191,0,0,3811,60000,7,9,0,14,0,0,0,0,1000,2200,0,300,62000,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1158,神龙圣甲(男),10,166,80,0,0,0,3790,60000,300,300,300,300,500,1400,0,0,0,0,0,300,62000,70,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1159,神龙圣甲(女),11,166,80,0,0,0,3791,60000,300,300,300,300,500,1400,0,0,0,0,0,300,62000,70,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1160,神龙魔衣(男),10,167,80,0,0,0,3924,60000,300,300,300,300,0,0,500,1400,0,0,0,300,62000,70,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1161,神龙魔衣(女),11,167,80,0,0,0,3925,60000,300,300,300,300,0,0,500,1400,0,0,0,300,62000,70,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1162,神龙道袍(男),10,168,80,0,0,0,3920,60000,300,300,300,300,0,0,0,0,500,1400,0,300,62000,70,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1163,神龙道袍(女),11,168,80,0,0,0,3921,60000,300,300,300,300,0,0,0,0,500,1400,0,300,62000,70,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1164,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1165,金蛇战盔,15,0,1,0,0,0,4282,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1166,金蛇面巾(战),16,0,1,0,0,0,4267,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1167,金蛇项链(战),19,0,1,0,0,0,4265,8000,0,0,0,2,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1168,金蛇战勋,30,0,1,0,0,0,4260,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1169,金蛇护腕(战),26,0,1,0,0,0,4261,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1170,金蛇战戒,22,0,1,0,0,0,4262,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1171,金蛇战靴,52,0,1,6,0,0,4263,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1172,金蛇腰带(战),54,0,1,0,0,0,4264,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1173,金蛇斗笠(战),16,10,1,0,0,0,4266,8000,60,150,60,150,300,500,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1174,金蛇斗笠(法),16,10,1,0,0,0,4266,10000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1175,金蛇面巾(法),16,0,1,0,0,0,4267,10000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1176,金蛇项链(法),19,0,1,0,0,0,4265,8000,0,0,0,2,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1177,金蛇法勋,30,1,0,0,0,0,4260,3000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1178,金蛇法冠,15,0,1,0,0,0,4282,10000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1179,金蛇护腕(法),26,0,2,0,0,0,4261,8000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1180,金蛇法戒,22,0,2,0,0,0,4262,8000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1181,金蛇腰带(法),54,0,1,0,0,0,4264,10000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1182,金蛇法靴,52,0,1,6,0,0,4263,10000,60,150,60,150,0,0,300,500,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1183,金蛇斗笠(道),16,10,1,0,0,0,4266,10000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1184,金蛇面巾(道),16,0,1,0,0,0,4267,10000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1185,金蛇项链(道),19,0,1,0,0,0,4265,8000,0,0,0,2,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1186,金蛇道勋,30,1,0,0,0,0,4260,3000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1187,金蛇道盔,15,0,1,0,0,0,4282,10000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1188,金蛇护腕(道),26,0,2,0,0,0,4261,8000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1189,金蛇道戒,22,0,2,0,0,0,4262,8000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1190,金蛇腰带(道),54,0,1,0,0,0,4264,10000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1191,金蛇道靴,52,0,1,6,0,0,4263,10000,60,150,60,150,0,0,0,0,300,500,0,300,62000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1192,金蛇战刃,5,250,80,0,0,0,4271,60000,9,9,0,14,1600,2800,0,0,0,0,0,300,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1193,金蛇魔杖,5,251,80,191,0,0,4274,60000,9,9,0,14,0,0,1600,2800,0,0,0,300,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1194,金蛇羽扇,5,252,80,191,0,0,4277,60000,9,9,0,14,0,0,0,0,1600,2800,0,300,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1195,金蛇圣甲(男),10,171,60,197,0,0,3922,60000,500,500,500,500,900,1900,0,0,0,0,0,300,50000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1196,金蛇圣甲(女),11,171,60,197,0,0,3923,60000,500,500,500,500,900,1900,0,0,0,0,0,300,50000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1197,金蛇魔衣(男),10,169,60,197,0,0,3924,60000,500,500,500,500,0,0,900,1900,0,0,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1198,金蛇魔衣(女),11,169,60,197,0,0,3925,60000,500,500,500,500,0,0,900,1900,0,0,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1199,金蛇道袍(男),10,170,60,197,0,0,3920,60000,500,500,500,500,0,0,0,0,900,1900,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1200,金蛇道袍(女),11,170,60,197,0,0,3921,60000,500,500,500,500,0,0,0,0,900,1900,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1201,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1202,灵蛇战盔,15,0,1,0,0,0,4282,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1203,灵蛇面巾(战),16,0,1,0,0,0,4267,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1204,灵蛇项链(战),19,0,1,0,0,0,4265,8000,0,0,0,2,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1205,灵蛇战勋,30,0,1,0,0,0,4260,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1206,灵蛇护腕(战),26,0,1,0,0,0,4261,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1207,灵蛇战戒,22,0,1,0,0,0,4262,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1208,灵蛇战靴,52,0,1,6,0,0,4263,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1209,灵蛇腰带(战),54,0,1,0,0,0,4264,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1210,灵蛇斗笠(战),16,10,1,0,0,0,4266,8000,70,200,70,200,400,600,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1211,灵蛇斗笠(法),16,10,1,0,0,0,4266,10000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1212,灵蛇面巾(法),16,0,1,0,0,0,4267,10000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1213,灵蛇项链(法),19,0,1,0,0,0,4265,8000,0,0,0,2,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1214,灵蛇法勋,30,1,1,0,0,0,4260,3000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1215,灵蛇法冠,15,0,1,0,0,0,4282,10000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1216,灵蛇护腕(法),26,0,2,0,0,0,4261,8000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1217,灵蛇法戒,22,0,2,0,0,0,4262,8000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1218,灵蛇腰带(法),54,0,1,0,0,0,4264,10000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1219,灵蛇法靴,52,0,1,6,0,0,4263,10000,70,200,70,200,0,0,400,600,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1220,灵蛇斗笠(道),16,10,1,0,0,0,4266,10000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1221,灵蛇面巾(道),16,0,1,0,0,0,4267,10000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1222,灵蛇项链(道),19,0,1,0,0,0,4265,8000,0,0,0,2,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1223,灵蛇道勋,30,1,0,0,0,0,4260,3000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,0,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1224,灵蛇道盔,15,0,1,0,0,0,4282,10000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1225,灵蛇护腕(道),26,0,2,0,0,0,4261,8000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1226,灵蛇道戒,22,0,2,0,0,0,4262,8000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1227,灵蛇腰带(道),54,0,1,0,0,0,4264,10000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1228,灵蛇道靴,52,0,1,6,0,0,4263,10000,70,200,70,200,0,0,0,0,400,600,0,300,62000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1229,灵蛇战刃,5,253,80,0,0,0,4271,60000,9,9,0,14,1800,3000,0,0,0,0,0,300,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1230,灵蛇魔杖,5,254,80,191,0,0,4274,60000,9,9,0,14,0,0,1800,3000,0,0,0,300,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1231,灵蛇羽扇,5,255,80,191,0,0,4277,60000,9,9,0,14,0,0,0,0,1800,3000,0,300,0,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1232,灵蛇圣甲(男),10,201,60,197,0,0,4000,60000,600,600,600,600,1000,2100,0,0,0,0,0,300,50000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1233,灵蛇圣甲(女),11,201,60,197,0,0,4001,60000,600,600,600,600,1000,2100,0,0,0,0,0,300,50000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1234,灵蛇魔衣(男),10,170,60,197,0,0,4002,60000,600,600,600,600,0,0,1000,2100,0,0,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1235,灵蛇魔衣(女),11,170,60,197,0,0,4003,60000,600,600,600,600,0,0,1000,2100,0,0,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1236,灵蛇道袍(男),10,158,60,197,0,0,4002,60000,600,600,600,600,0,0,0,0,1000,2100,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1237,灵蛇道袍(女),11,158,60,197,0,0,4003,60000,600,600,600,600,0,0,0,0,1000,2100,0,300,60000,125,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1238,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1239,神蛇战盔,15,0,1,0,0,0,4282,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1240,神蛇面巾(战),16,2,1,1,0,0,4267,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1241,神蛇项链(战),19,0,1,0,0,0,4265,10000,0,0,0,2,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1242,神蛇战勋,30,0,1,0,0,0,4260,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,300,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1243,神蛇护腕(战),26,0,1,0,0,0,4261,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1244,神蛇战戒,22,0,1,0,0,0,4262,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1245,神蛇战靴,52,0,1,6,0,0,4263,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1246,神蛇腰带(战),54,0,1,0,0,0,4264,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1247,神蛇斗笠(战),16,10,1,0,0,0,4266,10000,80,250,80,250,500,700,0,0,0,0,0,400,3000,100,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1248,神蛇斗笠(法),16,10,1,0,0,0,4266,10000,80,250,80,250,0,0,500,700,0,0,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1249,神蛇面巾(法),16,0,1,0,0,0,4267,10000,80,250,80,250,0,0,500,700,0,0,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1250,神蛇项链(法),19,0,1,0,0,0,4265,10000,0,0,0,2,0,0,500,700,0,0,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1251,神蛇法勋,30,1,0,0,0,0,4260,10000,80,250,80,250,115,0,500,700,0,0,0,400,65000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1252,神蛇法冠,15,0,1,0,0,0,4282,10000,80,250,80,250,0,0,500,700,0,0,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1253,神蛇护腕(法),26,0,2,0,0,0,4261,10000,80,250,80,0,0,0,500,700,0,0,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1254,神蛇法戒,22,0,2,0,0,0,4262,10000,80,250,80,250,0,0,500,700,0,0,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1255,神蛇腰带(法),54,0,1,0,0,0,4264,10000,80,250,80,250,0,0,500,700,0,0,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1256,神蛇法靴,52,0,1,6,0,0,4263,10000,80,250,80,250,0,0,500,700,0,0,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1257,神蛇斗笠(道),16,10,1,0,0,0,4266,10000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,300,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1258,神蛇面巾(道),16,0,1,0,0,0,4267,10000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1259,神蛇项链(道),19,0,1,0,0,0,4265,10000,0,0,0,2,0,0,0,0,500,700,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1260,神蛇道勋,30,1,0,0,0,0,4260,40000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,400,65000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1261,神蛇道盔,15,0,1,0,0,0,4282,10000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1262,神蛇护腕(道),26,0,2,0,0,0,4261,10000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1263,神蛇道戒,22,0,2,0,0,0,4262,10000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,400,62000,5,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1264,神蛇腰带(道),54,0,1,0,0,0,4264,10000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,400,62000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1265,神蛇道靴,52,0,1,6,0,0,4263,10000,80,250,80,250,0,0,0,0,500,700,0,400,62000,0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1266,神蛇战刃,5,256,80,199,0,0,4272,60000,9,9,0,16,2000,3200,0,0,0,0,0,400,20,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1267,神蛇魔杖,5,257,80,199,0,0,4275,60000,9,9,0,16,0,0,2000,3200,0,0,0,400,20,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1268,神蛇羽扇,5,258,80,199,0,0,4278,60000,9,9,0,16,0,0,0,0,2000,3200,0,400,20,20,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1269,神蛇圣甲(男),10,207,60,197,0,0,4268,60000,700,700,700,700,1100,2300,0,0,0,0,0,400,50000,195,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1270,神蛇圣甲(女),11,207,60,179,0,0,4269,60000,700,700,700,700,1100,2300,0,0,0,0,0,400,50000,195,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1271,神蛇魔衣(男),10,207,60,197,0,0,4268,60000,700,700,700,700,0,0,1100,2300,0,0,0,400,60000,195,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1272,神蛇魔衣(女),11,207,60,197,0,0,4269,60000,700,700,700,700,0,0,1100,2300,0,0,0,400,60000,195,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1273,神蛇道袍(男),10,207,60,197,0,0,4268,60000,700,700,700,700,0,0,0,0,1100,2300,0,400,60000,195,255,0,0,0,0,0,0,0,0,
1274,神蛇道袍(女),11,207,60,197,0,0,4269,60000,700,700,700,700,0,0,0,0,1100,2300,0,400,60000,195,255,0,0,0,0,0,0,0,0,


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver/手机版/Gm版本库 ( 蜀ICP备20007044号-1 )|网站地图

GMT+8, 2022-10-1 08:54 , Processed in 0.249600 second(s), 21 queries .

Powered by GM版本库 X3.4

© 2001-2011 Comsenz Inc.>  template by gmbbk.com